bajLa

14 tekstów – auto­rem jest baj­La.

Ja tyl­ko przeszkadzam. Czas usunąć się w cień. Tak wiele mnie to kosztu­je. Jed­nak ro­bię to dla Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2013, 19:29

To ko­niec, uświado­miłam to so­bie, gdy już do mnie nie piszesz a nasza roz­mo­wa zaczy­na się i kończy na krótkim „cześć”.
Zno­wu coś stra­ciłam. Coś ważne­go, zno­wu przez swoją głupotę.
Nie chce [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2013, 17:53

Są chwi­le, gdy łzy sa­me napływają do oczu. Płaczesz, bo nie masz już siły, nie widzisz sen­su w niczym. Pro­sisz Bo­ga o po­moc a On jest głuchy na two­je prośby. Wte­dy tracisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 października 2013, 22:22

Nie byłeś mój, ale byłeś cząstką mnie.
Ta cząstka zos­tała mi bru­tal­nie odeb­ra­na, a wspom­nienia tyl­ko bolą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2013, 21:50

A ja cały czas mam Twoją twarz przed ocza­mi. Taką spo­kojną. Jak­byś spał.
Pat­rzyłam na Ciebie i nie wie­rzyłam w to co się stało. Łudziłam się, że za chwi­le wsta­niesz i po­wiesz, że to żart. Jed­nak nic ta­kiego się nie wy­darzyło.
W jed­nej chwi­li wszys­tko przes­tało mieć ja­kiekol­wiek znacze­nie.


Widziałam Cię po raz os­tatni. W trumnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2013, 21:49

Nie wiem, kiedy to wszys­tko mi­nie. Kiedy będę mogła bez wyrzutów su­mienia się uśmie­chać, gdy szczęśli­wi ludzie nie będą we mnie wzbudzać uczu­cia niena­wiści, gdy będę w sta­nie nor­malnie fun­kcjo­nować, gdy wszys­tko zno­wu na­bie­rze ja­kiegoś sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 września 2013, 21:15

Trze­cia noc z rzędu, gdy mi się śnisz. Jest ciężko. Cza­sem mam wrażenie, że le­piej by było gdy­byś umarła. Nie mu­siałabym myśleć, co te­raz ro­bisz i z kim. Do ko­go piszesz sms-y. Ko­go te­raz pot­rze­bujesz i dla ko­go jes­teś. Jed­no wiem – już nie dla mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 czerwca 2013, 10:32

Siedzę i jak głupia cze­kam na ja­kiego­kol­wiek sms-a, wiado­mość na fej­sie. Nic. 
I ta piep­rzo­na, zielo­na krop­ka przy Twoim naz­wisku, ale nic więcej.
Mogę cze­kać całą noc, mogę krzyczeć do Bo­ga, czarować [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 czerwca 2013, 21:29

Jak długo mam myśleć, że chodź trochę Ci na mnie za­leży? Krótka zna­jomość z Tobą nau­czyła mnie te­go, że słowa nie są nic war­te. Ow­szem, gdy usłyszy­my coś miłego jest nam lepiej, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2013, 16:03

Mówisz, że zmar­no­wałaś mi pół ro­ku mo­jego życia. Może i jest w tym trochę praw­dy. Bo wiele przepłakałam przez Ciebie.
Mi­mo to dałaś mi coś, cze­go nig­dy od ni­kogo nie dos­tałam. Te wszys­tkie słowa, obecność.
Dałaś mi coś, bez cze­go te­raz nie umiem fun­kcjo­nować.

Wiem jed­no. Zro­bię dla Ciebie wszys­tko. Wszys­tko by­le byś była szczęśliwa.
Na­wet gdy­bym miała przez to cierpieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 czerwca 2013, 17:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność